an>

Title: Need to set up an All India Institute of Speech and Hearing.

gÉÉÒ nä´Éäxp É˺Éc £ÉÉäãÉä (+ÉBÉE¤É®{ÉÖ®): àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvàÉªÉ ºÉä ºÉnxÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ vªÉÉxÉ nä¶É A´ÉÆ |Énä¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnBªÉÉÆMÉ VÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉìãÉ <ÆÉÊbªÉÉ <ƺ]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉ{ÉE º{ÉÉÒSÉ A´ÉÆ ÉÊcªÉÉË®MÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉßE­] BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ*  ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

        àÉÚBÉE ¤ÉÉÊvÉ®Éå A´ÉÆ ÉÊnBªÉÉÆMÉ VÉxÉÉå BÉEä <ãÉÉVÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç =ÉÊSÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ nä¶É +ÉÉè® |Énä¶É àÉå xÉcÉÓ cè, ÉÊVɺÉBÉEä BÉEÉ®hÉ xÉ VÉÉxÉä ÉÊBÉEiÉxÉä ÉÊnBªÉÉÆMÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊnBªÉÉÆMÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉäºÉiÉä cÖA ãÉÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉËVÉnMÉÉÒ VÉÉÒxÉä BÉEÉä iÉ®ºÉiÉä cé* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) nä¶É BÉEä ÉÊnBªÉÉÆMÉ VÉxÉÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ n¶ÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA àÉéxÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä +ÉÉìãÉ <ÆÉÊbªÉÉ º{ÉÉÒSÉ <ƺ]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE ÉÊcªÉÉË®MÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* <ºÉ ºÉƤÉÆvÉ àÉå BÉEÉxÉ{ÉÖ® xÉMÉ® xÉä BÉE<Ç {ÉjÉÉå uÉ®É BÉEÉxÉ{ÉÖ® àÉcÉxÉMÉ® |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉʶÉFÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É 20 ABÉE½ VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc VÉàÉÉÒxÉ ={ÉãɤvÉ BÉE®É nÉÒ MÉ<Ç cè*  ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

 (At this stage, Shri M.I. Shanavas and some other hon. Members came

and stood on the floor near the Table.)

 

        àÉé <ºÉ ºÉƤÉÆvÉ àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉɺlªÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® º{ÉÉÒSÉ AÆb ÉÊcªÉÉË®MÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ BÉE® ®cÉ cÚÆ*  ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ªÉc ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É­ÉªÉ cè* àÉä®É +ÉÉ{ɺÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäiÉä cÖA VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ ºÉ®BÉE® BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ BÉE®å +ÉÉè® º{ÉÉÒSÉ AÆb ÉÊcªÉÉË®MÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉɺÉxÉ ºiÉ® ºÉä BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®ÉAÆ*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ:  gÉÉÒ £Éè®Éå |ɺÉÉn ÉÊàÉgÉ +ÉÉè®

BÉÖEÄ´É® {ÉÖ­{Éäxp É˺Éc SÉxnäãÉ BÉEÉä gÉÉÒ nä´Éäxp É˺Éc £ÉÉäãÉä uÉ®É =~ÉA MÉA ÉÊ´É­ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉƤÉr BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ : ºÉÖnÉÒ{É VÉÉÒ, ABÉE cÉÒ ÉÊ´É­ÉªÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® xÉcÉÓ =~ÉxÉÉ cè*

(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ ºÉÖnÉÒ{É ¤ÉxnÉä{ÉÉvªÉÉªÉ (BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ =kÉ®): àÉé nÉä ÉÊàÉxÉ] àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÚÆMÉÉ*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ : ~ÉÒBÉE cè*

(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Madam, Rahul Gandhi Ji is the Leader of the largest Opposition Party of the country. I think there should be no ‘ifs’ and ‘buts’ and questions.

HON. SPEAKER: Nobody is saying that.

 (At this stage, Shri M.I. Shanavas and some other hon. Members

went back to their seats.)

 

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : That attack upon him, no doubt, is highly condemnable. It is disgraceful also. Everybody should condemn it. What we feel is that this is reflection of intolerance which is there in the society.

If one political leader goes to campaign or for any party work, why should he not be allowed to function properly? I think, Rajnathji has said this and I would also request Rahulji to always move with the cover of SPG Forces. His life is more important to all of us. This aspect has also to be taken care of very carefully.  ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä >ó{É® {ÉilÉ® {ÉEåBÉExÉÉ, nobody can give any signal or support. So, let the House condemn the incident all out, and his life should be protected properly.

HON. SPEAKER: Shri Ajay Misra.

… (Interruptions)

 

 

 

 

Developed and Hosted by National Informatics Centre (NIC)
Content on this website is published, managed & maintained by Software Unit, Computer (HW & SW) Management. Branch, Lok Sabha Secretariat